Multicultural Information

In this section

華人社區 - (Chinese Communities)

卑詩問題賭博防預及輔導計劃在1997年開始提供免費的輔導服務. 計劃的目標是減低問題賭博所帶來的傷害. 通過輔導, 接受服務人士能達至完全停止賭博或控制賭博的行為. 這計劃亦提供免費的輔導服務給賭博人士的家人及朋友. 輔導員會幫助接受服務人士與相關的社會服務機構聨系, 値以達成輔導的目標.

若你想與輔導員聨絡, 或諮詢關於我們免費, 保密的服務, 請電24小時免費長途問題賭博熱線 1-888-795-6111 (24 小時英語服務, 你可要求華語翻譯). 或可直接致電與華語輔導員聨絡, 電話號碼是 604-408-7256 或免費長途號碼 1-855-756-7256. 請留言, 輔導員會在24小時内回電.

Cộng đồng người Việt - (Vietnamese Communities)

Chương Trình "Cờ Bạc Biết Kềm Chế và Cờ Bạc Gây Tai Hại Tại B.C." cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho các cư dân của BC từ năm 1977.

Mục tiêu của chương trình này nhằm giảm thiểu những tai hại do việc chơi cờ bạc không kềm chế gây ra. Qua dịch vụ tư vấn, các thân chủ sẽ áp dụng các phương cách quản lý, hoặc chấm dứt hẳn, tật cờ bạc. Chương Trình của chúng tôi còn giúp tư vấn miễn phí cho những người không đánh bạc nhưng bị ảnh hưởng bởi tật cờ bạc của người khác.

Nhân viên tư vấn sẽ giới thiệu cho thân chủ tiếp xúc với các dịch vụ thích hợp để giúp họ dễ đạt được mục đích bỏ đánh bạc của mình.

Nếu quý vị muốn nói chuyện với một nhân viên tư vấn, hoặc muốn biết thêm chi tiết về dịch vụ tư vấn miễn phí, xin hãy gọi đường dây miễn phí 24 giờ :

“Đường Dây Giúp Đỡ Nạn Cờ Bạc Gây Tai Hại”, tại số: 1-888-795-6111.
(Có nhân viên tổng đài nói tiếng Anh 24/7. Quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên nói tiếng Việt). Hoặc, quý vị có thể nói trực tiếp với một nhân viên tư vấn người Việt, tại số 778-322-3978. Xin để lại lời nhắn và nhân viên tư vấn sẽ gọi lại quý vị trong vòng 24 giờ.

한인 커뮤니티 - (Korean Communities)

BC 책임 도박 및 문제성 도박 프로그램(BC Responsible and Problem Gambling Program)에서는 1997년부터 브리티시 컬럼비아 주민들에게 무료 상담 서비스를 제공하고 있습니다. 저희 프로그램의 목표는 도박 문제로 인한 피해를 줄이는 것입니다. 상담에 참여하는 분들은 상담을 통하여 도박 문제를 관리하거나 도박을 완전히 중단할 수 있는 방법을 찾을 수 있습니다. 또한 저희 프로그램은 가족이나 친지의 도박 문제로 인해 고통 받는 분들을 위한 무료 상담을 제공합니다. 상담사들은 상담에 참여하는 분들에게 맞는 서비스를 안내 및 연결해 드리고, 각자의 목표를 달성할 수 있도록 도와 드립니다.

비밀 보장이 되는 무료 상담 서비스에 참여를 원하거나 궁금한 점이 있다면 도움의 전화(Problem Gambling Helpline) 1-888-795-6111로 전화 주십시오. 도움의 전화는 24시간 열려 있습니다 (서비스는 영어로 우선 제공이 되지만 한국어 통역을 요청하실 수 있습니다).

한국 상담사와 직접 통화를 원한다면 604-468-6100으로 전화 주십시오. 상담사와 바로 연결이 되지 않을 경우 메시지를 남겨 주시면 24시간 내에 연락을 드릴 것입니다.

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ - (South Asian Communities)

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ

ਬੀ ਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਗਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ 1-888-795-6111 ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਫੋਨ ਕਰੋ। (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਓਪਰੇਟਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।)

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ 604-764-9575 `ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ।