Cộng đồng người Việt (Vietnamese Communities)

In this section

Chương Trình "Cờ Bạc Biết Kềm Chế và Cờ Bạc Gây Tai Hại Tại B.C." cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho các cư dân của BC từ năm 1977. Mục tiêu của chương trình này nhằm giảm thiểu những tai hại do việc chơi cờ bạc không kềm chế gây ra. Qua dịch vụ tư vấn, các thân chủ sẽ áp dụng các phương cách quản lý, hoặc chấm dứt hẳn, tật cờ bạc. Chương Trình của chúng tôi còn giúp tư vấn miễn phí cho những người không đánh bạc nhưng bị ảnh hưởng bởi tật cờ bạc của người khác. Nhân viên tư vấn sẽ giới thiệu cho thân chủ tiếp xúc với các dịch vụ thích hợp để giúp họ dễ đạt được mục đích bỏ đánh bạc của mình. Nếu quý vị muốn nói chuyện với một nhân viên tư vấn, hoặc muốn biết thêm chi tiết về dịch vụ tư vấn miễn phí, xin hãy gọi đường dây miễn phí 24 giờ : “Đường Dây Giúp Đỡ Nạn Cờ Bạc Gây Tai Hại”, tại số: 1-888-795-6111. (Có nhân viên tổng đài nói tiếng Anh 24/7. Quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên nói tiếng Việt). Hoặc, quý vị có thể nói trực tiếp với một nhân viên tư vấn người Việt, tại số 778-322-3978. Xin để lại lời nhắn và nhân viên tư vấn sẽ gọi lại quý vị trong vòng 24 giờ. The BC Responsible and Problem Gambling Program has been offering free counselling to BC citizens since 1997. The goal of our program is to reduce the harms from problematic gambling. Through counselling, clients can work on strategies to manage their gambling or to stop completely. Our program also offers free counselling to those affected by another’s gambling. Counsellors help clients connect with the right resources to help them reach their goals. If you are interested in talking to a counsellor, or would like more information on our free confidential services, call the 24 hour toll-free Gambling Support Line at 1-888-795-6111 (English speaking operator 24/7. You can ask for a Vietnamese interpreter.) Or you can speak directly with a Vietnamese counsellor at 778-322-3978. Please leave a message and the counsellor will call you back within 24 hrs.